top of page
hand-holding-cloud-system-with-data-protection.jpg

Προστασία 
Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική επεξεργασίας και προστασίας προσωπικών δεδομένων

 • Ποια δεδομένα σας συλλέγουμε;
  Η εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται για λογαριασμό των συμβεβλημμένων με αυτήν φορέων αποκλειστικά και μόνο τα δεδομένα που διαβιβάζονται σε εκείνη από τους τελευταίους, στα πλαίσια ορθής εκτέλεσης και εξυπηρέτησης της σύμβασης συνεργασίας. Δεν διαβιβάζονται προς την εταιρεία ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Κατά την επίσκεψη και πλοήγησή σας στον ιστότοπο της εταιρείας: Συλλέγονται τα ελάχιστα απαιτούμενα δεδομένα που αφορούν την πρόσβαση χρηστών στον ιστότοπο της εταιρείας προκειμένου να κάνουν χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών του ιστοτόπου. Επίσης συλλέγονται δεδομένα διαμέσω cookies που έχετε επιτρέψει δια της συγκατάθεσής σας να χρησιμοποιηθούν και συγκεκριμένα, τα μόνα cookies που χρησιμοποιεί η σελίδα ανήκουν στις κατηγορίες: (α) Απολύτως Απαραίτητα Cookies και (β) Cookies Λειτουργικότητας . Αμφότερα είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου. Οι πληροφορίες που συλλέγουν είναι ανώνυμες και δεν παρακολουθούν την δραστηριότητα της περιήγησης σε άλλους ιστότοπους.
 • Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;
  Η εταιρεία, ως εκτελών την επεξεργασία, συλλέγει τα δεδομένα σας αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς: (α) των παρεχόμενων υπηρεσιών εκκαθάρισης και απόδοσης μισθοδοσίας και των πρόσθετων αμοιβών των υπηρεσιών με τις οποίες είναι συμβεβλημμένη, (β) συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία
 • Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των δεδομένων από την εταιρεία;
  Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται για την εκτέλεση της σύμβασης παροχής των άνω αναφερόμενων υπηρεσιών αποκλειστικά στα πλαίσια της σύμβασης που έχει υπογράψει η εταιρεία με την εκάστοστε υπηρεσία.
 • Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων
  Αποδέκτες των Δεδομένων είναι: (α) η εταιρεία μας και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρείας και οι εξωτερικοί μας συνεργάτες, που έχουν δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας, (β) Δημόσιες Υπηρεσίες (όπως Ενιαία Αρχή Πληρωμών, ΕΦΚΑ, ΑΑΔΕ), (γ) Δημόσιες Αρχές, Δικαστικές Υπηρεσίες ή Ανεξάρτητες Αρχές, εφόσον προκύπτει από διάταξη νόμου ή εισαγγελική παραγγελία ή δικαστική απόφαση/διαταγή.
 • Πώς εξασφαλίζουμε το σεβασμό των προσωπικών σας δεδομένων;
  Το σύνολο των εργαζομένων και συνεργατών της εταιρείας έχει συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά : ▪ να τηρεί εχεμύθεια, ▪ να μη στέλνει σε τρίτους δεδομένα χωρίς την άδεια της εταιρείας ▪ να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και να ακουλοθεί το σύνολο των διαδικασιών και των πρωτοκόλλων ασφαλείας που εφαρμίζει η εταιρεία και ▪ να συμμορφώνονται με το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως με τον Κανονισμό GDPR.
 • Για πόσο χρόνο διατηρούνται τα δεδομένα σας;
  Η διάρκεια διατήρησης των δεδομένων καθορίζεται από τους όρους και το πλαίσιο της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τον εκάστοτε φορέα . Είναι δυνατή η παρέκταση της χρονικής διάρκειας διατήρησης των Δεδομένων για λόγους απόδειξης ενώπιον των δικαστηρίων των εκπληρώσεων συμβατικών υποχρεώσεων από την εταιρεία ή σε περίπτωση που το απαιτεί κανόνας δικαίου ή συμμόρφωση με υποδείξεις Δημοσίων ή Ανεξάρτητων Αρχών.
 • Είναι ασφαλή τα δεδομένα σας;
  Η εταιρεία δεσμεύεται να διαφυλάσσει τα προσωπικά σας δεδομένα. Έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Τα μέτρα ασφαλείας επανεξετάζονται και τροποποιούνται κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο.Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς. Η εταιρεία προβαίνει σε τακτικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις για τη διαπίστωση της ασφάλειας των δεδομένων και της εφαρμογής της πολιτικής.
 • Ποια είναι τα δικαιώματα σας;
  Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε τόσο από εμάς όσο και από τον εκάστοτε φορέα που είναι και ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας , εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων. Διαθέτε επιπλέον δικαιώματα, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε υπο τις νόμιμες προϋποθέσεις, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης). Έχετε δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη. Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας Έχετε δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας. Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία. Έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας. Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας.
 • Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;
  Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας στείλετε σχετικό αίτημα, περιγράφοντας το δικαίωμα που θέλετε να ασκήσετε είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της εταιρείας με την ένδειξη «Άσκηση δικαιώματος πρόσβασης/ διόρθωσης/ διαγραφής/ περιορισμού/ εναντίωσης», είτε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) με τίτλο «Άσκηση δικαιώματος πρόσβασης/ διόρθωσης/ διαγραφής/ περιορισμού/ εναντίωσης», με περιγραφή του αιτήματος σας και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.
 • Πότε απαντάμε στα αιτήματα σας;
  Απαντάμε στα αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών, εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε. Αν τα αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η εταιρεία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.
 • Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς;
  Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.
 • Πού μπορείτε να προσφύγετε αν παραβιάσουμε το ισχύον δίκαιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων;
  Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Αθήνα / www.dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
 • Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας πολιτικής;
  Θα ενημερώνουμε την παρούσα πολιτική όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε σχετικά σε εμφανές σημείο του site. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα δεδομένα σας. Η εταιρεία είναι υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων ή ατομικών επιχειρήσεων που λαμβάνει.

Στοιχεία υπεύθυνου προστασίας δεδομένων

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων για την εταιρεία μας είναι ο Μουγάκος Δημήτρης, με τον οποίο μπορείτε να έρθετε σε επαφή μέσω e-mail: dpo@payrollrs.gr  και στο τηλέφωνο: 2109719992.
bottom of page