skip to main content

Payroll Real Soulutions

We groth together

Άλλα Βοηθητικά Προγράμματα

Η εταιρεία μας έχει κατασκευάσει πληθώρα άλλων, μικρότερων, εφαρμογών που σκοπό έχουν να διευκολύνουν τους πελάτες στις καθημερινές τους εργασίες, τόσο σχετικά με τις μεγαλύτερες εφαρμογές μας όσο και με άλλες λειτουργίες γραφείου.


Οδοιπορικά Έξοδα

Έχοντας    μελετήσει  με ιδιαίτερη προσοχή τις τεχνικές απαιτήσεις του έργου “Διαχείρισης και απόδοσης των οδοιπορικών Εξόδων”  Η εταιρεία μας προχώρησε στην ανάπτυξη  λογισμικού με τίτλο «Διαχείριση Οδοιπορικών  R. S.» 

Πρόκειται για web design λογισμικό που έχει αναπτυχθεί με  free software  που απαλλάσσει  τον πελάτη της υποχρέωσης ορισμένων δαπανών.

Η εφαρμογή   είναι σχεδιασμένη να λειτουργεί είτε ως  ανεξάρτητη των υφιστάμενων εφαρμογών που λειτουργούν  στην Υπηρεσία σας ή  να λειτουργεί σε συνεργασία  με εφαρμογές  όπως: Μισθοδοσίας / Γραφείο Προσωπικού /Γενική λογιστική ,  αντλώντας  και ανταλλάσσοντας  στοιχεία μέσω XML  ή άλλου τύπου αρχείων.

Επιτρέπει την πλήρη διαχείριση και εκμετάλλευση  των δαπανών που προκύπτουν από τις μετακινήσεις του τακτικού προσωπικού. 

Σαν Δαπάνες μετακίνησης αναγνωρίζονται:

ü  Τα έξοδα κίνησης  που  αφορούν το αντίτιμο των εισιτηρίων των μέσων μαζικής μεταφοράς, η δαπάνη  χιλιομετρικής  αποζημίωσης λόγω χρήσης ιδιόκτητου ή μισθωμένου μεταφορικού μέσου στις περιπτώσεις που επιτρέπεται η χρήση του, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος σε μετακινήσεις με θαλάσσιο μέσο μεταφοράς, η μίσθωση οχήματος στις περιπτώσεις που επιτρέπεται η χρήση του,

ü  Τα έξοδα διανυκτέρευσης, αφορά  το αναγνωριζόμενο ποσό για κάθε τύπο ξενοδοχειακής μονάδας ή  ενοικιαζόμενου καταλύματος.

ü  Την ημερήσια αποζημίωση,  το χρηματικό ποσό, το οποίο καταβάλλεται στον μετακινούμενο για την κάλυψη κυρίως των εξόδων διατροφής, κατά τη μετακίνηση και παραμονή του εκτός έδρας.

Για κάθε τύπο δαπάνης πραγματοποιείται  ξεχωριστεί καταχώρηση στη βάση δεδομένων, αυτό στη συνέχεια έχει σαν αποτέλεσμα ο χρήστης να επεμβαίνει στη συγκεκριμένη εγγραφή με δυνατότητα, να ελέγξει, να διορθώσει ή ακόμα και να διαγράψει.

Επιτρέπει την αναλυτική παρουσίαση των  εγγραφών συγκεκριμένης περιόδου αλφαβητικά ή κατά ΑΦΜ .

Κατά τη φάση υπολογισμού, ελέγχεται αν ο μισθοδοτούμενος είναι μέτοχος του ΜΤΠΥ και υπόχρεος παρακράτησης 2% επί της ημερήσιας αποζημίωσης.

Παρέχεται η δυνατότητα για ειδικές εκτυπώσεις ή ενημερωτικά σημειώματα, επίσης προβλέπεται η εκτύπωση ειδικών δελτίων με τα στοιχεία των υπευθύνων.

Η Εφαρμογή προβλέπει τη δημιουργία αρχείου XML προς τη ΕΑΠ.

Επιτρέπει στο χρήστη να χαρακτηρίσει τα οδοιπορικά ομαδοποιώντας σε πληρωθέντα ή μη.

Επιτρέπει το κλείδωμα μιας περιόδου, έτσι ώστε να μην γίνονται αλλαγές δεδομένων.

Η προσβασιμότητα κάθε χειριστεί ορίζεται κατά την εγκατάσταση του λογισμικού.

Παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης φορολογικής βεβαίωσης και κατάθεσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων  σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες της Α.Α.Δ.Ε.

Υπάρχουν ενσωματωμένες οδηγίες χειρισμού.


 Η  εφαρμογή «Διαχείριση Οδοιπορικών  R. S   περιλαμβάνει,

ü  Διαδικασία Τήρησης Μητρώου Εργαζομένων,

ü  Διαδικασία Τήρησης Μητρώου Οδοιπορικών εξόδων

ü  Πίνακες ειδικοτήτων

ü  Πίνακα με τις Κατηγορίες & Κλάδους

ü  Πίνακα  δαπανών.

Να σημειωθεί ότι αρχεία και πίνακες είναι πλήρως επεξεργάσιμα από την ίδια την εφαρμογή με δυνατότητα , προσθηκών, διαγραφών και διορθώσεων.


1.      Στο Μητρώο Εργαζομένων  θα υπάρχουν τα παρακάτω στοιχεία:

1.1.    Αλφαβητικά (Επώνυμο Όνομα, όνομα πατρός),

1.2.    Φορολογικό Μητρώο ,

1.3.    Αρμόδια ΔΟΥ,

1.4.    Κατηγορία,

1.5.    Κλάδος,

1.6.    Βαθμός,

1.7.    Μισθολογικό Κλιμάκιο,

1.8.    Ειδικότητα,

1.9.    ΑΜΚΑ,

1.10. ΙΒΑΝ,

     1.11. Μέτοχος ή μη  ΜΤΠΥ,

     1.12. Σύνολο ημερών που έχει μετακινηθεί μέσα στο έτος.

2.      Στο Μητρώο Οδοιπορικών εξόδων θα περιλαμβάνει. 

2.1.   Το μητρώο του υπαλλήλου,

2.2.   Την  ειδικότητα

2.3.   Στοιχεία  απόφασης μετακίνησης ,

2.4.  Στοιχεία έγκρισης δαπάνης.

2.5.   Τον  προορισμό  και το χρονικό διάστημα από –έως. 

2.6.  Τη  χιλιομετρική  απόσταση,

2.7.    Σύνολο ημερών μετακίνησης

2.8.  Την ανάλυση δαπανών

2.9. Σύντομη περιγραφή μετακίνησης. (ελεύθερο κείμενο 150 χαρακτήρων)

2.10. Γίνεται έλεγχος υπέρβασης των 60 προβλεπομένων ημερών ετησίως ενημερώνοντας τον υπεύθυνο χειριστή.

Backup

Εκτός του  backup που δημιουργείται αυτόματα από το λειτουργικό σύστημα , η εφαρμογή δίνει  στον χειριστή τη δυνατότητα να διατηρεί τα δικά του αντίγραφα ασφαλείας σε ξεχωριστό μαγνητικό μέσο. Το backup περιλαμβάνει  όλα τα αρχεία, πινάκες, και παραμέτρους.  Η διαδικασία backup που σας παρέχει  η εφαρμογή είναι εύκολη, γρήγορη και γίνεται με μία κίνηση μέσω του Μενού εργασιών.